Facebook Pixel EQUALITY ResearchCollective - Hogeschool Gent
Foto EQUALITY ResearchCollective

EQUALITY ResearchCollective.

E

EQUALITY ResearchCollective.

Het EQUALITY Research­Collective wil sociale uit­sluiting bij mensen in kwets­bare leef­situaties tegen­gaan en hun levens­kwaliteit en het garanderen van mensen­rechten bevorderen. Participatieve onderzoeks­methoden en ervarings­kennis staan centraal in de visie van het collectief.

 

 

 

Het collectief

Het EQUALITY ResearchCollective is samengesteld uit experts binnen de domeinen orthopedagogiek, sociaal werk, ergotherapie, onderwijs, filosofie, recht, talen, design en vormgeving.

Maak kennis met het collectief

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken? Neem contact met ons op via equality@hogent.be.

6 Onderzoekslijnen.

G


Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning

Via deze onderzoekslijn willen we mee vorm geven aan een verantwoorde invulling van vermaatschappelijking van zorg, waarbij mensen in kwetsbare leefsituaties worden gezien als actieve actor in dit proces en hun ervaringskennis een centrale plaats inneemt.  

Overzicht projecten en output→

T


Toegankelijkheid van basisvoorzieningen

Deze onderzoekslijn richt zich op de toegankelijkheid van basisvoorzieningen om de uitdaging van onderbescherming aan te pakken.   

Overzicht projecten en output→

D


Diversiteit                                

Deze onderzoekslijn richt zich op diversiteit met specifieke aandacht voor machtsrelaties en de maatschappelijke beeldvorming en waardering die aan sommige diversiteitskenmerken verbonden worden.  

Overzicht projecten en output→

K


Kwaliteit van leven en mensenrechten

In het EQUALITY//ResearchCollective vormen kwaliteit van leven en mensenrechten de centrale bouwstenen voor het onderzoek dat we opzetten. Deze onderzoekslijn richt zich op conceptueel onderzoek rond deze referentiekaders en de manier waarop ze in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.

Overzicht projecten en output →

O


Onderwijs / welzijn                   

Deze onderzoekslijn richt zich op alle bewegingen op het kruispunt tussen onderwijs en welzijn. Het onderzoek richt zich op het interprofessioneel werken over beleidsdomeinen en sectoren heen met als doel de (onderwijs)kansen van kinderen en jongeren in kwetsbare leefsituaties te bevorderen.

Overzicht projecten en output →

 

E


Ervaringskennis
                   

Binnen deze onderzoekslijn onderzoeken we hoe we ervaringskennis, naast wetenschappelijke en professionele kennis, kunnen inbrengen als volwaardige en gelijkwaardige bron van kennis met een klemtoon op dialoog, kruisbestuiving en verbindende samenwerking.

Overzicht projecten en output →

 

 

 

 

 

"Een broeinest worden, waar kruisbestuiving de regel is."

Jessica De Maeyer, coördinator

Foto header: kunstwerk van Letterknecht aan de Franse Vaart in Gent naar aanleiding van Black Lives Matter.