Facebook Pixel Kwaliteit van leven en mensenrechten - Hogeschool Gent
Foto Kwaliteit van leven en mensenrechten

Kwaliteit van leven en mensenrechten.

K

Kwaliteit van leven en mensenrechten.

In het EQUALITY ResearchCollective vormen kwaliteit van leven en mensenrechten de centrale bouwstenen voor het onderzoek dat we opzetten. Deze onderzoekslijn focust op de referentiekaders ‘kwaliteit van leven’ en ‘mensenrechten’, en de manier waarop deze in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.

We streven ernaar om maatschappelijke basisvoorzieningen voor mensen in een kwetsbare leefsituatie in te richten vanuit een emancipatorisch ondersteuningsperspectief. Daarbij heeft elke persoon rechtop regie over het eigen leven en recht op ondersteuning om betekenisvol handelen te realiseren en een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen.

Projecten en resultaten.

Cannabisness

Onderzoek naar de kwaliteit van leven in de jeugdzorg

We doen onderzoek naar het concept 'kwaliteit van leven' als referentiekader in de jeugdzorg. 

Cannabisness

Richtlijnen gebruik psychofarmaca

Dit onderzoek wil vanuit een holistische en interdisciplinaire visie het verband nagaan tussen het gebruik van psychofarmaca (voor probleemgedrag) en de impact hiervan op de kwaliteit van leven van deze personen.

Cannabisness

Percepties van zorgverleners met een Turkse achtergrond

Onderzoek naar de percepties van zorgverleners met een Turkse achtergrond in de Belgische samenleving over de impact van omgevingsfactoren op de gemeenschapsparticipatie van kinderen met speciale behoeften met een Turkse achtergrond

Cannabisness

Ondersteuningsnoden jongvolwassenen met een handicap

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de toekomstwensen en ondersteuningsnoden van jongvolwassenen met een (vermoeden van) een beperking en de bestaande ondersteuningsmethoden en -instrumenten. 

Cannabisness

Emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking in forensische hulpverlening

Een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van een gevisualiseerd instrument voor inclusieve beeldvorming en ondersteuning.

Cannabisness

We make the road by walking: impactevaluatie

Co-creatieve trajecten over het vormgeven van impactevaluatie voor onderzoek en praktijk.

Cannabisness

Addiction, recovery and quality of life

Het ontwikkelen van en bijdragen aan het onderzoeksfocusgebied Verslavingen en QoL-onderzoek door middel van een tri-continentaal partnerschap. 

Cannabisness

Sociaal werk en mensenrechten

Een onderzoek naar de ontwikkeling van een grondrechtenbenadering als hefboom voor samenlevingsopbouw.

Cannabisness

POS - meten van kwaliteit van leven

De Persoonlijke Ondersteunings-uitkomsten Schaal, kortweg POS, is een meetinstrument dat gebruikt kan worden om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te meten en te verbeteren. 

Cannabisness

Triade 2.0 - training for inclusion of ageing people with disabilities

In dit internationale project werd opleidingsmateriaal ontwikkeld voor professionals die ondersteuning bieden aan ouderen mensen met een verstandelijke beperking. 

Cannabisness

Kinderrechtenmonitor

Ontwikkelen van een Vlaamse Kinderrechtenmonitor 2.0, aansluitend bij een participatieve beleidsvoering in het kader van het Vlaams kinderrechtenbeleid.