Facebook Pixel Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning - Hogeschool Gent
Foto Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning

Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning.

G

Gemeenschapsgerichte zorg en ondersteuning.

Binnen de huidige hulp- en dienstverlening wordt steeds sterker ingezet op vermaatschappelijking in de ondersteuning van mensen in kwetsbare leefsituaties. Het gaat om ondersteuning in én door de samenleving, met vrijwilligers en mantelzorgers als hoeksteen van de zorg en een sterke focus op solidariteit ten aanzien van burgers in kwetsbare leefsituaties.

Het risico van deze vermaatschappelijking is een toenemende sociale uitsluiting. Mensen in kwetsbare leefsituaties hebben vaak geen ondersteunend netwerk waardoor zij alleen staan met hun complexe ondersteuningsvragen. Daarnaast wordt de rol van een overheid meer en meer diffuus.

Deze ontwikkelingen zetten tegelijkertijd de gewenste positie, competenties en methoden van de sociale professional ter discussie.

Via deze onderzoekslijn willen we mee vorm geven aan een verantwoorde invulling van vermaatschappelijking van zorg, waarbij mensen in kwetsbare leefsituaties worden gezien als actieve actor in dit proces en hun ervaringskennis een centrale plaats inneemt.  

Projecten en resultaten.

Cannabisness

Crustatieve Zorg

In dit project doen we onderzoek naar een nieuwe zorgbenadering voor mensen met een ernstige en persistente psychiatrische aandoening. 

Biodivers Zorggroen

HerstelAcademie Vlaanderen

Dit onderzoek gaat in op de vraag 'Wat is de betekenis van de HerstelAcademie binnen de vermaatschappelijking van zorg en het huidige GGZ beleid van de Vlaamse overheid?'

Lokaal Brood

De wildgroei aan outreachpraktijken

Onderzoek naar de manier waarop we op organisatorisch, lokaal en/of Vlaams niveau een kwaliteitsvol outreachbeleid kunnen organiseren, gericht op het realiseren van een kwaliteitsvol bestaan voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare leefsituatie.

BeBlaBo

Community development

Participatief actieonderzoek naar interventies die het leven met HIV/AIDS in de  (school)-gemeenschap in Oeganda faciliteren.

Cannabisness

Geïntegreerd Breed Onthaal

Co-creatief onderzoek naar de inzet van gemeenschapsgerichte zorg en ervaringskennis in functie van een toegankelijke eerstelijnszorg.

Biodivers Zorggroen

Inbedden van ervaringskennis in hoger onderwijs

Dit project ontwikkelt en coördineert acties zowel binnen onderzoek, onderwijs als de ondersteuning van studenten waarbij het (h)erkennen van ervaringskennis centraal staat.

Lokaal Brood

SEKEHE

In dit project focussen we op het structureel verankeren van ervaringskennis in opleidingen hoger onderwijs voor wat betreft het domein sociaal-agogisch werk.

Cannabisness

Recovery Pathways

In dit project brachten we de herstelpaden van vrouwen met een verslavingsproblematiek in beeld met als doel het initiëren en ondersteunen van deze paden te versterken.

Biodivers Zorggroen

Biodivers Zorggroen

Groen doet goed, biodivers nog beter! Hoe verbetert een biodiverse groene omgeving rond zorgcentra de zorg? Je ontdekt het op de interactieve website 'Biodivers Zorggroen'!

Lokaal Brood

A life in the community for people with severe mental health problems

In deze exploratieve kwalitatieve studie zochten we naar de maatschappelijke percepties van jongeren (tussen 16 en 18 jaar) rond de thema's inclusief burgerschap en herstel bij personen met een ernstige psychiatrische problematiek. 

BeBlaBo

International Survey of Childrens's Wellbeing 

The International Survey on Children’s Well-Being is een grootschalige internationale survey die het subjectief welbevinden bij kinderen tussen 8 en 12 jaar in kaart brengt. In 2021 werd bijkomende onderzoek gedaan naar het welbevinden van deze kinderen in coronatijden.

Lokaal Brood

Vermaatschappelijking van de GGZ.

Dit onderzoek focuste op de transitie van intramurale naar gemeenschapsgerichte zorg en de nieuwe competenties die professionals in de zorg-, hulp en dienstverlening daarvoor nodig hebben.

INVRIVI

Community development in occupation therapy education.

In dit project werd een module gecreëerd om ergotherapie-studenten voor te bereiden op het ondersteunen van gemeenschappen tijdens het community development proces.

INVRIVI

Maatschappelijke kwetsbaarheid in beeld

Een kritische analyse van inclusief burgerschap van en door personen in maatschappelijk kwetsbare leefsituaties.

INVRIVI

Pelicano

In dit onderzoeksproject werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in Vlaanderen, Brussel en Wallonië naar de sociale partners van stichting Pelicano (scholen, OCMW, departement sociale zaken).

INVRIVI

Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistente probleemdrinkers

Haalbaarheidsstudie en ondersteuning/opvolging bij de implementatie van twee innoverende pilootprojecten.

INVRIVI

BuddyStudy

Welke rol kan een buddy opnemen in het uitbouwen van & samenwerken met netwerken voor en met kwetsbare jongeren in de transitie van de jeugdhulp naar zelfstandig wonen?

INVRIVI

Academische werkplaats vermaatschappelijking

De werkplaats heeft als doel de academisering van de thematiek vermaatschappelijking te bevorderen. Ze zet in op uitwisseling van kennis en expertise inzake vermaatschappelijking en het valideren van de bestaande kennis.