Facebook Pixel BuddyStudy - Hogeschool Gent
Foto BuddyStudy

BuddyStudy.

B

BuddyStudy.

BuddyStudy: Welke rol kan een buddy opnemen in het uitbouwen van & samenwerken met netwerken voor en met kwetsbare jongeren in de transitie van de jeugdhulp naar zelfstandig wonen?

Het EQUALITY//ResearchCollective wil zich engageren om samen met de opleiding orthopedagogie HOGENT en de dienst Studentenvoorzieningen van onze hogeschool in co-creatie met vzw Martens-Sotteau als externe partner, een pilootproject rond buddywerking uit te bouwen. Concreet betreft het een woonproject waarbij HOGENT een studio op de campus Mercator ter beschikking stelt van een kwetsbare jongere die uitstroomt uit de jeugdhulporganisatie Martens-Sotteau.

Jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp en de grote stap zetten naar het zelfstandig leven, bevinden zich in een moeilijke transitiefase. Ze hebben een groeiende nood aan meer autonomie, maar tegelijk bevinden ze zich in een maatschappelijk kwetsbare positie. Er is nog ondersteuning nodig op meerdere levensdomeinen (o.a. administratie, financiën, voeding, school en/of werk, welbevinden,…). Ook moeten ze vaak veel vroeger dan leeftijdsgenoten op eigen benen staan en kunnen ze minder een beroep doen op hulpbronnen binnen hun eigen netwerk.

Deze jongvolwassenen hebben recht op begeleiding vanuit een ‘eigen stek’. Echter, voor hen is het evenwel niet altijd haalbaar om te voorzien in de middelen voor een betaalbare woonst en/of te voldoen aan de zware verwachtingen die verhuurders stellen met betrekking tot het profiel van inkomsten/stabiliteit. Op eigen benen staan blijkt in de praktijk dan vaak een ‘no go’.

Meer en meer jongeren hebben omwille van een complex samengaan van problematieken ook soms na hun 18de verjaardag blijvend ondersteuning nodig. Binnen het werkveld leeft de frustratie dat er onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan een aangepast hulpaanbod en woonsituatie voor deze jongvolwassenen.

Ook het Agentschap Opgroeien deelt deze frustratie. Met het ‘actieplan jongvolwassenen’ wil men bruggen slaan naar de volwassenheid: er wordt naar missing links gezocht tussen de residentiële zorg en het zelfstandig wonen. Men zoekt naar innovatieve verblijfsvormen.

Een huisvestingsproject waarbij een jongere van Martens-Sotteau verblijft in een studio van de dienst studentenvoorzieningen binnen HOGENT kan heel concreet een antwoord bieden op de woningnood van die jongere. Tegelijk biedt het ook veel kansen tot samenwerking. Het werkveld krijgt figuurlijk én letterlijk een plaats op de campus. Dit is een ‘schoolvoorbeeld’ van vermaatschappelijking van de zorg.

Het ResearchCollective EQUALITY wil binnen dit partnerschap samen met Martens-Sotteau  een pilootbuddyproject op poten te zetten. Concreet willen we een antwoord zoeken op de volgende onderzoeksvraag: “Welke rol van kan een buddy opnemen in het uitbouwen van en samenwerken met netwerken voor en met jongeren in de transitie van de jeugdhulp naar zelfstandig wonen”. 

Het onderzoekscentrum bouwt zo procesmatig know-how op rond werken met buddies. Concrete vragen kunnen zijn:  Wat hebben de jongeren nodig? Hoe ervaren ze het verblijf op de campus? Wat verwachten ze van een buddy? Welke interventies zijn een meerwaarde voor de jongeren? Hoe gaan jongeren om met deze buddywerking? Is de methodiek winstgevend? Is er een win/win relatie? In welke mate kan een buddywerking bijdragen tot de vermaatschappelijking van zorg? In welke mate draagt de buddywerking bij tot de uitbouw van netwerken?

Om deze vragen te beantwoorden, kan een beroep gedaan worden op de ervaringskennis/deskundigheid van de jongeren.

Dit pilootproject kan de aanzet vormen om een buddywerking op grotere schaal of binnen andere settings te implementeren.

Geïntegreerde aanpak van veranderingsresistende probleemdrinkers is een onderzoeksproject van EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Mieke Gesquiere

Copromotoren

Chris Swerts, Sebastien Malfait

Projectcoördinator (extern)

Jorn Stevens (Martens-Sotteau)

Looptijd

26/09/2022 - 24/09/2023

Financier

HOGENT

Externe organisaties

Martens-Sotteau