Facebook Pixel A life in the community for people with severe mental health problems - Hogeschool Gent
Foto A life in the community for people with severe mental health problems

A life in the community for people with severe mental health problems.

A

A life in the community for people with severe mental health problems.

A life in the community for people with severe mental health problems: An exploration of young people's views on processes of citizenship and recovery.

Het doel van deze exploratieve kwalitatieve studie is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke percepties van jongeren (tussen 16 en 18 jaar) rond de thema's inclusief burgerschap en herstel bij personen met een ernstige psychiatrische problematiek. Dataverzameling zal gebeuren aan de hand van de story completion method.  

Ondanks hoopvolle theorievorming rond inclusief burgerschap en herstel, krijgen personen met een ernstige psychiatrische problematiek nog vaak te maken met maatschappelijke uitsluiting en stigmatisering. Het doel van deze exploratieve kwalitatieve studie is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke perceptie rond deze thema’s. Meer bepaald willen we de percepties van jongeren (tussen 16 en 18 jaar) rond inclusief burgerschap en herstel bij personen met een ernstige psychiatrische problematiek in kaart brengen.
Dataverzameling zal gebeuren aan de hand van de story completion method.  In deze methode worden participanten gevraagd om een verhaal te schrijven gebaseerd op een hypothetisch verhaalbegin (story stem) dat opgesteld werd door de onderzoekers. Participanten (geschatte n=150) zullen gerekruteerd worden in Noorse en Vlaamse secundaire scholen. Meer bepaald zullen acht klasgroepen gerekruteerd worden (n=4 in Noorwegen; n=4 in Vlaanderen) uit verschillende onderwijstypes (bv. ASO, TSO en BSO).
Data zullen getrapt geanalyseerd worden (nl. eerst een analyse per land, daarna een overkoepelende analyse) aan de hand van thematische analyse.

A life in the community for people with severe mental health problems is een onderzoeksproject van EQUALITY ResearchCollective.

Projectcoördinator HOGENT

Jessica De Maeyer

Copromotoren

Ilse Goethals (EQRC), Dr. Clara De Ruysscher (UGent), Prof. dr. Marius Veseth (University of Bergen)

Projectcoördinator (extern)

Ottar Ness (Norwegian University of Science and Technology)

Looptijd

23/09/2021 - 24/09/2023