Facebook Pixel Toegankelijkheid van basisvoorzieningen - Hogeschool Gent
Foto Toegankelijkheid van basisvoorzieningen

Toegankelijkheid van basisvoorzieningen.

T

Toegankelijkheid van basisvoorzieningen.

Deze onderzoekslijn focust op de toegankelijkheid van basisvoorzieningen om de uitdaging van onderbescherming aan te pakken.

Men bevindt zich in een situatie van onderbescherming als niet alle fundamentele mensenrechten gerealiseerd zijn. Dit komt vaker voor bij mensen in armoede, alleenstaande ouders, gezinnen met een migratieachtergrond of mensen met een beperking. Een cumulatie van deze factoren verhoogt meestal de mate van onderbescherming.

Oorzaken van onderbescherming zijn o.a. een gebrek aan informatie, bureaucratische drempels, moeilijke samenwerking tussen basisvoorzieningen en vage of complexe regelgeving. Als gevolg van onderbescherming kunnen mensen geen gebruik maken van basisvoorzieningen waar ze recht op hebben en raken ze sociaal uitgesloten.

De antwoorden op het probleem van onderbescherming zoeken we o.a. in outreachende  basisvoorzieningen, automatische rechtentoekenning en persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van basisvoorzieningen.

Projectresultaten.

Biodivers Zorggroen

LiveCity app

In het FAITH project werd een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld ter ondersteuning van individuele begeleidings-gesprekken bij kinderen en jongeren.

Biodivers Zorggroen

Sociale restaurants

Dit project onderzocht de positie van sociale restaurant als een duurzame praktijk in het armoedebestrijdingsbeleid.

Biodivers Zorggroen

Integrale zorgverlening op de eerste lijn. 

Onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg.

Biodivers Zorggroen

Ontmoeting Sociaal Werk en Politie. 

In dit project zochten we naar manieren om enerzijds het welzijn van kwetsbare groepen te garanderen en anderzijds de leefbaarheid van de publieke ruimte te bewerkstelligen.