Facebook Pixel Armoede en sociale uitsluiting. - Hogeschool Gent
Foto Armoede en sociale uitsluiting.

Armoede en sociale uitsluiting.

A

Armoede en sociale uitsluiting.

Armoede blijft één van de meest hardnekkige en complexe problemen voor beleidsmakers en sociale professionals. Vanuit een mensen­rechten­benadering beschouwen we armoede als een fundamentele schending van sociale grondrechten. Armoede is een combinatie van een gebrek aan materiële hulpbronnen zoals inkomen of kwaliteitsvolle huisvesting en immateriële hulpbronnen zoals een sociaal netwerk. Daarom moet armoedebestrijding inzetten op sociale bescherming en herverdeling van hulpbronnen om armoede en sociale ongelijkheid aan te pakken enerzijds en op remediërende strategieën om de effecten van armoede te verzachten anderzijds.

De laatste jaren gaat almaar meer aandacht naar materiële ondersteuning als armoedebestrijdingsstrategie, waarbij ook in Vlaanderen voedsel evolueert van marginaal thema naar hot issue.

Op basis van lopend onderzoek brengen we in kaart hoe diverse voedselinitiatieven voor mensen in armoede trachten bij te dragen aan de realisatie van mensenrechten en menselijke waardigheid.

In het bijzonder exploreren we hierbij de subjectieve betekenisverlening van mensen in armoede. Op basis van inzichten uit dit onderzoek verzorgen we lezingen, presentaties, workshops... waarbij voedselondersteuning een exemplarische case is om in te zoomen op actuele discussies rond armoedebestrijding en sociale ongelijkheid.

Neem contact op met Caroline Vandekinderen en Annick Verstraete voor meer informatie.