Facebook Pixel Toelatingsonderzoek voor HOGENT-opleidingen - Hogeschool Gent
Foto Toelatingsonderzoek voor HOGENT-opleidingen

Toelatingsonderzoek.

T

Toelatingsonderzoek.

Je wil je graag inschrijven aan HOGENT, maar je hebt niet het juiste diploma? Dan kan je tóch starten met een van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatingsonderzoek. Afhankelijk van het type opleiding, zijn er drie vormen van toelatingsonderzoek.

Graduaten

Opgelet! Voor het graduaat basisverpleegkunde gelden andere regels en data voor de toelatingsproef. Meer info vind je op vesaliusverpleegkunde.be.

Je wil je graag inschrijven voor een graduaats­opleiding aan HOGENT, maar je voldoet niet aan de algemene diploma­voorwaarden? Als je wel voldoet aan de leerplicht (minstens 18 jaar zijn op 31 december van het jaar waarin het academiejaar start) kan je hieraan deelnemen. Om later te kunnen inschrijven voor een graduaat, moet je slagen op deze toelatingsproef én voldoen aan de Nederlandse taalvoorwaarde (= minstens niveau ERK B1 kunnen bewijzen).

Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten bij alle hogescholen in Vlaanderen. Het doel ervan is testen of je voldoende basis­kennis en -vaardigheden hebt om een graduaats­opleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op pc die bij hogescholen ter plekke wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Nederlandstalige woordenschat (max. testtijd = 15 min.)
 • Begrijpend lezen van Nederlandstalige teksten (max. testtijd = 35 min.)
 • Rekenen (betreft getallenkennis en rekenvaardigheid, max. testtijd = 30 min.)
 • Numeriek redeneervermogen (max. testtijd = 20 min.)

De proef test geen schoolse kennis. Voor de test ‘Rekenen’ en ‘Numeriek redeneervermogen’ worden enkel de vier basisbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) getest. Je hebt daarvoor geen extra taalkennis nodig. Voor deze twee testonderdelen mag je een eigen standaard zakrekenmachine gebruiken (dus geen grafisch exemplaar, gsm of smartwatch). Elke test start met eenvoudige oefeningen en wordt dan moeilijker.

Wij raden aan eerst de ‘handleiding van de kandidaat’ gedetailleerd na te lezen vooraleer je beslist om deel te nemen. Je kan deze vinden via www.toelatingsonderzoek.be onder de rubriek ‘infobundel’, inclusief voorbeeld­oefeningen ter voorbereiding en andere details.

Om te slagen moet je in totaal minstens 44/80 behalen. Binnen maximaal zeven werkdagen krijg je een e-mail met jouw resultaten. Op jouw feedbackformulier kan je ook een waardering (sterk-matig-zwak) vinden en bespreking van de vier testonderdelen. Als je daarna nog vragen hebt over jouw resultaat, kan je een gesprek aanvragen.

Als je slaagt op de toelatingsproef ontvang je een officieel bewijs van toelating voor de graduaats­opleiding van de instelling waar je deelnam en op basis waarvan je kan starten. Je dient het bewijs mee te brengen bij inschrijving. Het toelatings­bewijs is geldig bij alle hogescholen in Vlaanderen en blijft vijf jaar geldig

Als je niet slaagt, kan je pas herkansen voor de toelatings­proef met het oog op een volgend academiejaar. Je kan namelijk maar eenmaal deelnemen voor inschrijving in een welbepaald academiejaar.

Academiejaar 2024-2025

De data voor de afnamesessies bij HOGENT (campus Schoonmeersen) voor semester 1 zijn:

 • Dinsdag 4 juni 2024 om 13 uur
 • Dinsdag 11 juni 2024 om 13 uur

Interesse? Schrijf je dan zo snel mogelijk officieel in voor een afnamesessie via www.toelatingsonderzoek.be. Als je je inschrijft, maakt het systeem een gebruikersnaam met wachtwoord aan dat je op de dag van afname op de locatie zelf ontvangt. Als je niet vooraf ingeschreven bent, kan je dus niet deelnemen! Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Meld je daarna stipt aan op het afgesproken moment.

De toelatingsproef is toegankelijk ontworpen zodat zo veel mogelijk kandidaat-studenten de test kunnen afleggen zonder extra maatregelen in geval van een functie­beperking. Toch kunnen in uitzonderlijke gevallen kandidaten met een functie­beperking bijkomende hulp­middelen vragen via het inschrijvings­formulier (waarin ook een attest van functie­beperking kan worden opgeladen).

Uitzondering: graduaat basisverpleegkunde

Voor afnamedata, detailinfo en inschrijving met betrekking tot deze proef neem je rechtstreeks contact op met de campus bij Vesalius Verpleegkunde van jouw voorkeur via vesaliusverpleegkunde.be.

Voor vragen of bijkomende info kan je contact opnemen met Pascal Van Geit (coördinator) via toelatingsonderzoek@hogent.be. Je kan hem ook bellen via 09 243 33 89 (ma-do van 9 tot 17 uur, vrij van 9 tot 16 uur). 

Bachelors

Je wil je graag inschrijven voor een bachelor­opleiding aan HOGENT, maar je hebt geen diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig erkend (buitenlands) diploma? Dan kan je tóch starten met één van onze opleidingen, op voorwaarde dat je slaagt voor een toelatings­onderzoek.

Het toelatingsonderzoek wordt binnen AUGent georganiseerd en bestaat uit zes fasen, waarbij het intake­gesprek, de opmaak van een portfolio en de deelname aan de toelatings­test de eerste cruciale onderdelen zijn. Het start met het intake­gesprek bij de coördinator van het toelatings­onderzoek binnen HOGENT (zie hieronder). Alle detail­informatie over de volledige procedure met de zes fasen kan je vinden in de 'gids voor de kandidaat' op augent.be, via het onderdeel ‘Onderwijs’.

Het toelatingsonderzoek gebeurt op dezelfde manier voor alle kandidaten binnen de AUGent. Het is gratis en het kan slechts één keer per academie­jaar doorlopen worden, ook over de associaties heen. Wie slaagt, krijgt een bewijs van toelating dat onbeperkt geldig is.

Om aan het toelatingsonderzoek te kunnen deelnemen, moet je wel aan twee voorwaarden voldoen:

De Nederlandse taalvoorwaarde

Bij inschrijving voor een Nederlands­talige initiële bachelor­opleiding moet je voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen bewijzen:

 • door het afleveren van een bewijs van minstens één met vrucht voltooid leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs;
 • of door het afleveren van een bewijs van geslaagd zijn voor een opleiding of één of meer opleidings­onderdelen, met een totale studie­omvang van minstens 60 studie­punten in het Nederlands­talig hoger onderwijs;
 • of door het afleggen van een taaltest. Het behaalde taal­attest moet het bewijs leveren dat je minimaal een niveau B2 conform het Europees Referentie­kader voor Talen (ERK) bezit. Attesten en certificaten die zijn opgenomen in onderstaande niet-limitatieve lijst, worden aanvaard om je niveau B2, ook wel ‘Vantage’ genoemd, aan te tonen:
Europees Referentiekader voor Talen (ERK)

Europees referentiekader voor talen

De leeftijdsvoorwaarde

Je moet minimaal 21 jaar zijn (of worden) op 31 december van het betrokken academiejaar van het toelatingsonderzoek waaraan je wil deelnemen.

Uitzonderingen:

 • Als je vluchteling of ontheemde bent, geldt deze leeftijds­beperking niet.
 • Als je erkend wordt als ‘virtuoos’ geldt deze leeftijds­beperking ook niet. In dit geval beheers je een bepaald kunst­discipline op een uitzonderlijke wijze waarbij jouw talent en volgehouden wil duidelijk verder gaan dan wat door het leerplicht­onderwijs of deeltijds kunst­onderwijs aangeboden kan worden. In deze situatie is een aangepaste procedure binnen toelatings­onderzoek voorzien. Het bewijs van toelating is alleen geldig binnen de specifieke kunst­discipline en binnen de AUGent.

Belangrijke bemerking voor academische bachelors van KASK & Conservatorium

 1. Bij interesse in dergelijke opleidingen moet je - naast slagen voor het toelatings­onderzoek - ook slagen voor een specifieke artistieke toelatings­proef waarbij ook het Nederlandse taalniveau zal worden beoordeeld. Meer info over inschrijving en data met betrekking tot artistieke toelatings­proeven kan je vinden op www.schoolofarts.be.
 2. Voor geïnteresseerde Nederlands-onkundige kandidaten voor dergelijke opleidingen is er een speciale procedure qua toelatings­onderzoek waarbij de fase 'toelatingstest' niet van toepassing is. Details hierover kan je lezen in de Engelstalige gids op augent.be, via het onderdeel 'Onderwijs'.

De toelatingsonderzoeken van academiejaar 2023-2024 zijn voor beide semesters afgelopen. Het eerste toelatingsonderzoek voor academiejaar 2024-2025 is gepland in mei/juni 2024, voor opstart in semester 1 bij een positief resultaat:

 • Intakegesprek bij HOGENT: wordt ingepland met de coördinator (Pascal Van Geit), bij voorkeur vóór 22 mei 2024. Dit kan via videogesprek, telefonisch of fysiek campusgesprek, naargelang jouw voorkeur.
 • Portfolio: moet je na het intakegesprek verplicht indienen bij AUGent op uiterlijk 29 mei 2024.
 • Toelatingstest: als je portfolio administratief is goedgekeurd door AUGent, zal je via mail uitgenodigd worden voor de toelatingstest. Deze zal op 12 juni 2024 worden afgenomen bij AUGent (campus Rommelaere, Apotheekstraat 1, 9000 Gent). De test duurt maximaal 90 minuten.

Als je geïnteresseerd bent in een intakegesprek voor het toelatingsonderzoek of meer info wilt, kan je contact opnemen met de coördinator toelatingsonderzoek Pascal Van Geit via toelatingsonderzoek@hogent.be. Je kan hem ook bellen via 09 243 33 89 (ma-do van 9 tot 17 uur, vrij van 9 tot 16 uur).