Facebook Pixel WiSH - Hogeschool Gent
Foto WiSH

WiSH.

W

WiSH.

Met het onderzoeks­project WiSH wordt de kwaliteit van woning- en woon­omgeving in Vlaamse sociale huis­vestings­wijken onder de loep genomen.

Op een participatieve manier en vanuit een interdisciplinair cocreatief perspectief werken we een integraal model uit van wat kwaliteit van woning en woonomgeving allemaal behelst. De intentie is te komen tot een bewuster en praktischer beleid om sociaal wonen op een kwaliteitsvolle manier te organiseren.

De opleidingen vastgoed, sociaal werk en landschaps- en tuinarchitectuur slaan voor dit onderzoeksproject de handen in elkaar. Het interdisciplinaire onderzoeksteam belicht vanuit verschillende expertisedomeinen de thematiek om een gedegen beeld te krijgen van wat kwaliteit van woning en woonomgeving behelst en om van elkaars zienswijzen en analyses te leren.

Die nieuw opgebouwde kennis en inzichten vormen een kruisbestuiving met de onderwijspraktijk. Vanuit deze interdisciplinaire uitdaging trachten we als onderzoeksgroep een meerwaarde te creëren op bestaand onderzoek dat al te vaak eendimensionaal is gevoerd.

Er is een kennislacune over hoe kwaliteit van woning en woonomgeving wordt ervaren door bewoners, in het bijzonder bij Vlaamse sociale huisvestingswijken.

Op basis van drie concrete casussen worden bewoners nauw betrokken bij dit onderzoek. We bevragen welke aspecten van kwaliteit van woningen en woonomgeving van belang zijn in sociale woonwijken, en bekijken hoe deze zich verhouden tot bestaande instrumenten en criteria vanuit beleid en onderzoek.

Niet alleen bewoners vormen een waardevolle partner in dit onderzoek. Ook huisvestingsmaatschappijen, het middenveld en lokale en bovenlokale overheden zijn als belangrijke stakeholders nauw betrokken bij ontwerp, bouw en beheer van sociale huisvestingsprojecten.

Het integraal model rond kwaliteit van woning en woonomgeving dat wordt ontwikkeld heeft zowel een informatief als praktisch bruikbaar karakter. Het actief betrekken van alle belanghebbenden bij dit onderzoek komt de kwaliteit van het onderzoek en onderzoeksresultaat ten goede.

Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de visie op en organisatie van sociaal wonen in Vlaanderen vanuit het lokale en bovenlokale beleid. Een kwalitatieve woning en dito woonomgeving is een sociaal grondrecht dat momenteel in Vlaanderen voor een te grote groep kwetsbare mensen niet of nauwelijks wordt gerealiseerd. Dit onderzoek probeert actief bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem.

Waarom WiSH?

Het project draagt bij aan een oplossing voor een deelprobleem binnen de huidige wooncrisis. Naast toegang tot en betaalbaarheid van huurwoningen op de private en sociale huisvestingsmarkt is de kwaliteit ervan een aspect dat aandacht door onderzoek verdient.

Het praktijk­gericht weten­schappelijk karakter van dit project dient een duidelijk doel: het horen van de bewoners als eind­gebruikers en het opstellen van een praktisch bruik­baar model dat kan worden ingezet om de kwaliteit van sociale huis­vestings­wijken integraal mee te nemen in ontwerp-, bouw- en beheers­vraagstukken.

Vanuit de Gentse TaskForce Wonen werd, onder andere vanuit proefproject Groenebriel, de vraag gesteld om antwoorden te vinden op concrete problematieken rond de kwaliteit van woning en woonomgeving.

Maak kennis met het onderzoeksteam.

Vastgoed

Anna Barborini
anna.barborini@hogent.be

Koen Van Damme 
koen.vandamme@hogent.be

Sociaal werk

Marlies Marreel
marlies.marreel@hogent.be

Sven De Visscher
sven.devisscher@hogent.be

Annick Verstraete
annick.verstraete@hogent.be

Elke Denys
elke.denys@hogent.be

Landschaps- en tuinarchitectuur

Minke Labarque
minke.labarque@hogent.be

Pieter Foré
pieter.fore@hogent.be

Foto's: Lies Bonte