Facebook Pixel FAITH - Hogeschool Gent
Foto FAITH

FAciliterende IT bij indi­vid­uele begeleidings­gesprek­ken in de jeugdHulp.

F

In de jeugdhulp is een intensieve, individuele opvolging en begeleiding van elk kind en elke jongere van levensbelang. Een onderdeel van deze begeleiding is het houden van individuele bege­lei­dings­gesprekken. Dit project wil onderzoeken
of IT een motiverende en faciliterende rol kan spelen tijdens deze gesprekken.

Niettegenstaande het grote belang van individuele begeleidingsgesprekken, zien we toch dat de motivatie voor deelname aan deze gesprekken niet altijd even groot is bij sommige kinderen of jongeren. Vaak is het praten over beladen thema’s ook geen evidentie. Binnen de jeugdhulp zoeken begeleiders actief naar methodieken en tools die kinderen motiveren voor deze gesprekken en het praten over beladen onderwerpen faciliteert. We willen met FAITH een digitaal gespreksinstrument ontwikkelen dat aan deze noden tegemoetkomt.

"Have a little FAITH in me: FAciliterende IT bij
individuele begeleidingsgesprekken in de jeugdHulp".

HOGENT werkt een digitale tool uit die ondersteunend werkt binnen individuele gesprekken met kinderen en jongeren binnen de jeugdhulp. Want een kwaliteitsvolle individuele begeleiding vormt een  noodzakelijke voorwaarde voor een constructieve hulpverlening. Een gespreksinstrument dat zowel motiverend als faciliterend werkt voor het voeren van individuele begeleidingsgesprekken is een duidelijke meerwaarde voor de hulpverlening. Het gespreksinstrument kan gesprekken rond moeilijke onderwerpen faciliteren, want er wordt gewerkt met beeldend en metaforisch materiaal. Gezien hun affiniteit met de digitale wereld motiveert het digitaal karakter van het instrument kinderen en jongeren om het gesprek aan te gaan. Het gespreksinstrument kan tevens gegevens bewaren, wat bijdraagt tot continuïteit in het hulpverleningsproces.

Het gespreksinstrument wordt opgebouwd vanuit het werkveld, zowel vanuit de kinderen en jongeren als vanuit hun begeleiders. Zij leveren de input aan om de tool op maat uit te bouwen. Drie organisaties hebben zich geëngageerd om actief deel te nemen aan dit praktijkgericht participatief handelingsonderzoek : 

  • VZW Martens-Sotteau
  • MFC Binnenstad
  • MFC Sint-Gregorius.

Have a little FAITH in me: FAciliterende IT bij
indi­vid­uele begeleidings­gesprek­ken in de jeugdHulp.

screenshot 1 app

Wanneer je ingelogd bent, kom je terecht in je stad. Elk onderdeel van de stad stelt één van de vier pijlers bij begeleiding van jongeren voor:

  • Emotiebewustzijn en emotieregulatie
  • Jouw levensverhaal
  • Jouw schatkist
  • Jouw doelen

screenshot 2 app

In het park werken we rond emotiebewustzijn en emotieregulatie. Je kan een situatie op verschillende manieren weergeven. Je kan op verschillende manieren aangeven wat er gebeurd is: tekenen, schrijven, een foto nemen of een geluidsopname maken. Op die manier kan je de situatie samen met je begeleider ontleden om er zo een duidelijk zicht op te krijgen. 

screenshot 3 app

Tijdens het bespreken van een situatie of gebeurtenis kan je jouw persoonlijke ‘emotie-avatar’ inkleuren. Doorheen het gesprek kunnen verschillende emoties aan bod komen. Je kan tijdens het bespreken van de gebeurtenis je ‘emotie-avatar’ continu aanpassen, zodat deze ingekleurde avatar een goede weergave wordt van hoe je je bij deze gebeurtenis voelt. 

Maak kennis met
het onderzoeksteam.

Jens Buysse

Dr. Jens Buysse studeerde in 2008 af als licentiaat in de informatica met onderscheiding. Hij promoveerde daarna in 2013 als doctor in de ingenieurswetenschappen - computer­wetenschappen.

Gedurende deze periode, was hij betrokken bij verschillende nationale en Europese projecten (Phosphorus, GEISHA en GEYSERS) waar hij onder meer de leiding nam in verschillende werkpakketten.

Tijdens zijn doctoraat lagen de interesses van Jens in de lijn van zijn onderzoek: optische netwerken, cloud & grid computing, optimalisatietechnieken en wiskundige modellering. Getuige hiervan zijn een dertigtal publicaties in internationale conferenties en tijdschriften.

De huidige interesses van Jens vind je terug in applicatieontwikkeling: Java & Android ontwikkeling, web development, operationeel onderzoek en game ontwikkeling.

Iris Storme

Iris Storme is Master in de Orthopedagogiek. Daarnaast volgde ze een opleiding Systeemtherapie. Ze werkte veertien jaar in de Jeugdzorg, waar ze wekelijks gesprekken voerde met zowel kinderen/jongeren als hun gezinnen.

Momenteel is zij al negen jaar verbonden aan HOGENT als lector en onderzoeker. Ze neemt opleidingsonderdelen op in de drie modeltrajecten. In het vak Orthopedagogische Methodes en Interventies onderwijst ze de studenten rond de verschillende methodieken die bruikbaar zijn in de gespreksvoering met kinderen en jongeren binnen de hulpverlening.

Matthea Belis

Matthea Belis studeerde in 2000 af als orthopedagoge. In 2007 rondde ze een vierjarige opleiding af in de systeem­psychotherapie. Ze volgde nog een extra jaar opleiding over begeleiding van kinderen en jongeren vanuit gezinsdynamisch perspectief.

Matthea heeft als gezinsbegeleidster gewerkt bij Crisishulp aan Huis, ze was orthopedagoog in het Buitengewoon Onderwijs en ze begeleidde gescheiden ouders en hun kinderen als hulpverlener in de Bezoekruimte (CAW).

Sinds 2010 is ze als deeltijds (praktijk)lector betrokken in de opleiding orthopedagogiek van HOGENT en werkt ze als relatie- en gezinstherapeut in een groepspraktijk. Matthea ontwikkelde expertise in de thema's systeemgericht werken, communicatie en gespreksvaardigheden, ouderschap en opvoeding.

Mieke Gesquiere

Mieke Gesquiere is licentiaat in de Orthopedagogische wetenschappen (UGent). Zij werkt sinds 2007  als lector aan HOGENT, waar ze verschillende opleidingsonderdelen verzorgt en stages en bachelorproeven begeleidt. Sinds enkele jaren neemt zij ook een onderzoeksopdracht op. 

Voorheen was zij als lector / opleidingscoördinator verbonden aan de opleiding orthopedagogie van Ehsal Hogeschool Brussel (nu Odisee). Haar (onderzoeks)interesse en hart gaan uit naar de jeugdhulp.  Haar praktijkervaringen situeren zich binnen het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma van De Sleutel en VZW Wagenschot, waar ze jongeren in kwetsbare levenssituaties en hun context begeleidde.

Harm De Weirdt

Harm De Weirdt behaalde in 2014 het diploma van burgerlijk ingenieur in de Computer­wetenschappen en deed daarna nog een lerarenopleiding wiskunde en informatica. Beide diploma's behaalde hij met onderscheiding.

Momenteel werkt hij als lector toegepaste informatica aan HOGENT. Daarvoor werkte hij voor korte tijd als Support Engineer bij Comsof, een Gents softwareontwikkelingsbedrijf. Binnen informatica liggen zijn interesses bij zowel applicatieontwikkeling als systeembeheer.

Karine Samyn

Karine Samyn behaalde de diploma's licentiaat informatica en baccalaureaat in de bedrijfseconomie en studeerde in 1989 af. Daarna begon ze als analist-programmeur bij Philips, later afgesplitst als Atos(Origin) in 1989, waar ze meewerkte aan administratieve toepassingen zoals het personeelsbeheer systeem van Philips, SAP-applicatie bij Kraft Jacobs Suchard . . . In 1995 begon ze als software engineer bij Barco Graphics. Ze was verantwoordelijk voor het intranet en de salesapplicatie.

Sinds 2000 werkt ze als lector binnen de opleiding toegepaste informatica. Haar vakgebied en interesses liggen binnen het domein van applicatieontwikkeling: ontwerpen, web development (frontend en backend in .Net).

Joke De Wilde

Dr. Joke De Wilde is orthopedagoge van opleiding. Vooraleer ze een carrière in onderzoek startte, werkte ze kort met kinderen/jongeren en hun gezinnen in een revalidatiecentrum.

In 2005 promoveerde ze met het thema genderspecifieke hulpverlening voor vrouwen met een verslavingsproblematiek. Ze ontwikkelde daarbij onder andere een vrouwelijke versie van de Video Addiction Challenge Tool: een faciliterende videogebaseerde methodiek om vrouwen hun levensverhaal in kaart te brengen.

In 2006 begon ze als stafmedewerker Onderzoek op HOGENT. Ze volgde daarbij verschillende intern maar ook extern gefinancierde onderzoeksprojecten op en zat in verschillende commissies en stuurgroepen. In 2013 werd ze diensthoofd Onderzoek van de faculteit Mens en Welzijn, waarbij ze een onderzoeks- en dienstverleningsbeleid voor de faculteit uitwerkte.

Gebeten door de onderzoeksmicrobe begon ze in 2017 zelf terug als postdoctoraal onderzoeker op het FAITH project. In 2018 kwam daar ook nog het multidisciplinaire project Biodivers Zorggroen bij, waarbij we onder andere het effect van groen op zorg willen nagaan.

Onderzoeksinteresses liggen verder op het gebied van bevorderen van communicatiemogelijkheden en levenskwaliteit van kwetsbare doelgroepen, kinderen en jongeren: studie- en hulpverleningstraject en onderzoek naar positieve effecten van de natuur op onze gezondheid.