Facebook Pixel De experts van het Research Centre for Learning in Diversity - Hogeschool Gent

Onze experten.


Maak kennis met de expertisedomeinen van de experts van het onderzoekscentrum Research Centre for Learning in Diversity. Neem gerust contact op als je vragen hebt of als je graag met ons wil samenwerken.

Maya Bruneel

Ergotherapie - Inclusief onderwijs voor kinderen en jongeren - Redelijke aanpassingen - Individueel aangepast curriculum (IAC)

mail mij

Jo Chochuyt

Project algemene vakken - Projectonderwijs - Educatie voor duurzame ontwikkeling - Burgerschap - Ondernemingszin

mail mij

Laura Collijs

Psychosociale thematieken - Blended learning - Digitalisering van het onderwijs

mail mij

Papatya Dalkiran

Didactiek niet-confessionele zedenleer - Vakdidactiek wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Burgerschap - Filosoferen met kinderen en jongeren - Morele oordeelsvorming

mail mij

Sandrine De Coster

Leerstoornissen - Dyslexie - Dyslexie en voorleessoftware - Ouderbegeleiding en psycho-educatie bij leerstoornissen - Krachtig leesonderwijs - Interprofessioneel samenwerken in schoolse context

mail mij

Catherine De Vos

Interprofessioneel samenwerken - ICF - Logopedie

mail mij

Griet De Nys

Schoolweigering - Teamteaching in de kleuterklas

mail mij

Annemie Demol

Vormgeving van innovatieve leeromgevingen en wisselwerking met didactiek - Portfolio en coaching - Vreemde taalverwering - Second language acquisition

mail mij

Kristel Detollenaere

Leesbevordering - Begrijpend lezen - Evaluatie luistervaardigheid - Meertaligheid

mail mij

Jan Fiers

Onderwijswetgeving - Onderwijsrecht - Bemiddeling in onderwijs - Juridische kaders rond mensenrechten en onderwijs

mail mij

Eddy Hoste

Taalontwikkelings­stoornissen - Taalstimulering (in ééntalige en meertalige context) - Stotteren - Broddelen - Stemstoornissen - Ouderbegeleiding en psycho-educatie binnen de logopedie - Stemgebruik bij professionele stemgebruikers - Executieve functies bij kinderen met specifieke ontwikkelings­stoornissen

mail mij

Johan Jongbloet

Preventie en gezondheidspromotie 

mail mij

Alain Lescur

ICT in het onderwijs: blended learning, flipped classroom, massive open online course (MOOC) - Informatica en vakdidactiek informatie en wiskunde - Computationeel denken - Digitale didactiek - Interprofessioneel samenwerken - Krachtige leeromgevingen - Onderzoekend leren - Differentiëren - Krachtig evalueren - Rubrics ontwikkelen - Coaching - Reflecteren - Begeleiden - G-sport - Omgaan met agressie

mail mij

Celine Mertens

Ouderbetrokkenheid: relatie ouder/school - Overgang basis naar secundair, transitie - Samenwerking onderwijs/welzijn

mail mij

Tania Mouton

Vakdidactiek wiskunde - ICT in de wiskunde - Innovatieve lesaanpak bij wiskundelessen - Binnenklas­differentiatie - Activerende werkvormen - Formatief evalueren - Coaching

mail mij

Hilde Rabaut

Kleuteronderwijs - Wiskunde voor kleuters - Zorgbeleid - Onderwijs aan doven en slechthorenden - Autisme - Politieke wetenschappen

mail mij

Delphine Sasanguie

Numerieke en wiskundige cognitie in volwassenen en kinderen - Beïnvloedende factoren op de (typische en atypische) ontwikkeling van rekenvaardigheid (bv. domeinspecifieke vaardigheden, maar ook numerieke ervaringen thuis, wiskunde-angst en cognitieve controle…) - Leerstoornissen (dyscalculie) - Ontkoppelen van onderwijzen en evalueren

mail mij

Els Sichien

Gamification in onderwijs - Vakdidactiek aardrijkskunde - Educatie voor duurzame ontwikkeling - Systeemdenken - STEM in kleuteronderwijs - G-sport - Big Ideas in natuurwetenschappen - Differentiatie in aardrijkskunde - VR in de klas

mail mij

Sarah Sierens

Kleuteronderwijs - Kleuterdidactiek - Taal in de kleuterklas (taalstimulering, meertaligheid in de kleuterklas, beginnende geletterdheid) - Zorg in de kleuterklas (ervaren logopedist en stottertherapeut, taalstoornissen, stotteren, articulatie, stem) - Onderzoekservaring rond Parent Focused Approach

mail mij

Lise Speleers

Vernieuwende didactieken en methodieken - Zelfdeterminatietheorie - Motiverend leren - Sport en bewegen

mail mij

An Standaert

Handelingsgericht werken - Handelingsgerichte diagnostiek - Coaching van leraren in het omgaan met diversiteit - Orthopedagogische handelingsplanning - Ontwikkelingsstoornissen

mail mij

Robin Stevens

Meten van effect van onderwijsinterventies (bv. van blended learning) - Onderwijsbeleid

mail mij

Ludwig Stroobant

STEM - Computationeel denken - Applicatieontwikkeling

mail mij

Sofie Timmers

Begeleiden van groepswerken, zowel projectmatig als probleemgestuurd - Transactionele analyse (TA)

mail mij

Lien Van Achter

Taalbeleid en taalondersteuning - Onderwijsbeleid - Mensgericht communiceren - Toegepaste ethiek

mail mij

David Van Bunder

Psychotherapie - Socialisatie - Meta-onderzoek

mail mij

Elly van Hyfte

Motorisch remedial teacher: grove en fijne motoriek - Motorische ontwikkeling gekoppeld aan lees- en schrijfproblemen - Reflexintegratie - Motorisch leren en motivatie bij leerlingen in het basisonderwijs

mail mij

Jouri Van Landeghem

Didactiek van wetenschapsonderwijs - Fysica - Vakoverschrijdend werken in natuurwetenschappen en STEM - Projectmatig werken in STEM - Onderzoekend leren en leren onderzoeken - Computationeel denken in wetenschapsonderwijs

mail mij

Inge Vaernewyck

Didactiek - Microteaching - Begeleiden praktijkonderzoeken - VTO-beleid

mail mij

Kathleen Van Snick

ICF - Spraakstoornissen - Logopedie -Informatievaardigheden - Projectgericht werken in logopedie en audiologie

mail mij

Sabine Vandevelde

Leerstoornissen - Ouderbegeleiding en psycho-educatie bij leerstoornissen - Interprofessioneel samenwerken - Logopedie

mail mij

Eva Vens

Diversiteit - Welzijn - Rituelen als gemeenschappelijke basis

mail mij

Agnes Verbruggen

Professionele ethiek - Deontologie - Normatieve professionaliteit - Integriteitsbeleid - Existentiële supervisie - Morele oordeelsvorming - Conflicthantering en bemiddeling - Sociologische verbeelding als kracht - Integraal systemisch denken

mail mij

Sien Vercruysse

Letselpreventie bij en via leerkrachten Lichamelijke Opvoeding - Motorisch leren en motivatie bij leerlingen in het basisonderwijs

mail mij

Jan Vuye

Muzische vorming (basisonderwijs) en muzikale opvoeding (secundair onderwijs)

mail mij

An Willems

Groepswerk begeleiden in een schoolcontext - Communicatie en teamgericht werken voor wetenschapsstudenten en in een wetenschappelijke werkveldcontext - Transactionele Analyse (TA)

mail mij

Muriel De Wolf

Werkplekleren - Duaal leren - Community Service Learning

mail mij

Sofie Bruneel

Werkplekleren - Diversiteit - Future proof skills in curriculum - Bevorderen diep leren

mail mij

Peter Walleghem

Schoolweigering en schoolafwezigheid - Psychosociaal welzijn in de zorg - Psychopathologie kinderen, jongeren en volwassenen - Psychotherapie kinderen, jongeren en volwassenen

mail mij

Loes Hubrecht

Sport en bewegen - Biomedical Kinesiology (biomechanica)

mail mij

Marie-Anne Staessens

Inclusief onderwijs

mail mij

Carmen Biesemans

Zorgbeleid en GOK-beleid - Handelingsplannen in scholen - Leren leren en leren studeren in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs - No Blame methodiek: groepsdynamica grotere klasgroepen - LSCI - Drugbeleid op school - Diversiteitbeleid (armoede, migratie, LBTQ thema's) op school - Suïcide­preventiebeleid op school - Relationele en seksuele vorming in 1e en 2e graad secundair onderwijs - Leerling­gesprekken vanuit geweldloze communicatie, nieuwe autoriteit en coaching technieken

mail mij

Barbara Gepts

Klasmanagement (o.a. in grootstedelijke context) - Leraar-In-Opleiding (LIO) trajecten - Schoolontwikkeling - Praktijkonderzoek

mail mij

Sonia Labeau

Methodologische ondersteuning, bij onderwijsonderzoeken (literatuurstudie, onderzoeksplan, onderzoeksvragen, meetinstrumenten en vragenlijsten/testen, steekproeven en werven van participanten, databestanden, (kwantitatieve of kwalitatieve) data-analyse, rapportage). In- en bijscholingen, vormingssessies onderzoeksvaardigheden voor zowel beginnende als meer ervaren onderwijsonderzoekers, individueel of in groep, op maat.

mail mij