Facebook Pixel Waar heb je inspraak als HOGENTenaar? - Hogeschool Gent
Foto Waar heb je inspraak als HOGENTenaar?

Inspraak? In wat?

I

Inspraak? In wat?

Er is geen commissie of raad op HOGENT of er zit wel een student in. Onderwijsraad, Bouwcommissie, Mobiliteitsraad, Stuvoraad ... Hieronder vind je een overzicht met alle domeinen waarin je als student inspraak kan hebben.

Inspraak in ... Welke raad of commissie? Hoe kom ik daar terecht?
Je opleiding opleidingscommissie Via de voorzitter van de opleidingscommissie
Je faculteit faculteitsraad Via tweejaarlijkse verkiezingen
facultaire studentenraad Door te e-mailen naar studentenraad@hogent.be
Het algemeen HOGENT-beleid HOGENT Studentenraad Via jaarlijkse verkiezingen of
e-mailen naar studentenraad@hogent.be
bestuurscollege Via de HOGENT Studentenraad
inrichtingsorgaan Via tweejaarlijkse verkiezingen
Het onderwijsbeleid Onderwijsraad Via de HOGENT Studentenraad
De mobiliteit op de verschillende campussen Mobiliteitsraad Via de HOGENT Studentenraad
De studentenvoorzieningen Stuvoraad Via tweejaarlijkse verkiezingen
De gebouwen en de infrastructuur Bouwcommissie Via de HOGENT Studentenraad
De verkiezingen Kiesbureau Via de HOGENT Studentenraad
Het studentenbeleid van Associatie Universiteit Gent GASt Via de HOGENT Studentenraad
Het studentenbeleid van Stad Gent StuGent Via de HOGENT Studentenraad
     

De opleidingscommissie behandelt alle zaken die te maken hebben met je opleiding. Curriculumwijzigingen, aanpassingen van de lessenroosters, samenstellen van de ECTS-fiches … Je kan je kandidaat stellen bij de voorzitter van de opleiding. Meer info via studentenraad@hogent.be

De HOGENT Studentenraad is het epicentrum en het gezicht van participatie en inspraak voor studenten.

De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR. Deze telt minstens acht leden en komt minstens vijf keer per jaar samen.

De stuurgroep is de locomotief van de HGSR. De stuurgroep garandeert de interne werking, behartigt actuele dossiers en ontwikkelt mee de inhoudelijke visie op lange termijn.

Wil je deel uitmaken van dit hecht team? Neem dan contact op via studentenraad@hogent.be of woon eens vrijblijvend een algemene vergadering bij. Meer info vind je op deze pagina

Dit adviesorgaan van het bestuur heeft een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdracht voor alles wat met onderwijs verband houdt. 

De onderwijsraad behandelt alle dossiers inzake:

  • onderwijs- en examenregeling
  • studiegelden
  • academische kalenders
  • kwaliteit
  • procedures
  • internationalisering
  • studentenaangelegenheden 
  • bibliotheken

De studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be.

De dienst Infrastructuur is verantwoordelijk voor het infrastructurele patrimonium van HOGENT. 
Grote dossiers (nieuwbouw en grote verbouwprojecten) en het beheer van het patrimonium (huur en verhuur) zitten bij de dienst Patrimonium en Projecten. Er wordt gewerkt via een masterplan (meerjarenbegroting), in nauw overleg met de Bouwcommissie. 

Dossiers van de Bouwcommissie hebben een grote impact op studenten: gebouwen, infrastructuur, parkeerplaatsen, het nieuwe sportcomplex, ...

De Bouwcommissie behandelt dossiers rond nieuwe gebouwen, verbouwingen, reglementering voor parkeren, mobiliteit, fietsenstallingen enz. Om te kunnen wegen op de besluitvorming is het belangrijk dat studenten hier vertegenwoordigd zijn.

De studentenraad vaardigt twee studenten af. Die bereiden de vergaderingen voor, wonen ze bij en geven feedback aan de algemene vergadering van de studentenraad. De studentenvertegenwoordigers in de Bouwcommissie worden gekozen door de HOGENT Studentenraad.

Meer info via studentenraad@hogent.be

Studentenoverleg Gent (StuGent) is een overlegplatform tussen het stadsbestuur, de studentenvertegenwoordigers en de studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent en de hogescholen. Het doel is de integratie van studenten in de stad Gent bevorderen en hen een stem geven in het beleid. Talrijke initiatieven bewijzen dat er in dit overleg niet alleen gepraat wordt. Kot@gent, tumult.fm, Student en Mobiliteit en het doopdecreet.

StuGent is uitgegroeid tot een creatief en dynamisch orgaan. Er worden talrijke initiatieven opgezet, studenten vinden er een klankbord en het stadsbestuur kan er terugkoppelen naar zijn studenten.

De studentenvertegenwoordigers in StuGent worden gekozen door de HOGENT Studentenraad.

StuGent komt ongeveer vijf keer per jaar samen. Meer info via studentenraad@hogent.be

Niet te verwarren met de facultaire studentenraad. De faculteitsraad bestaat uit studenten- en personeelsvertegenwoordigers en behandelt, logischerwijs, de zaken die te maken hebben met jouw faculteit.

Om deel uit te maken van de faculteitsraad kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info via studentenraad@hogent.be

Het inrichtingsorgaan houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het bestuurscollege. Het staat het bestuurscollege met raad terzijde.

Het inrichtingsorgaan is samengesteld uit een bestuurlijke geleding, personeel en studenten. Er zitten drie studenten in, rechtstreeks verkozen voor twee jaar. Deze studenten ontvangen voor de voorbereiding en het bijwonen van de vergaderingen een zitpenning.

Meer info via studentenraad@hogent.be

Multidisciplinair overlegforum en officieel adviesorgaan van het bestuur dat een bedrijfsvervoerplan voorbereid. Er wordt gezocht naar transparante maatregelen voor fietsgebruik, openbaar vervoer, dienstverplaatsingen en autogebruik. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende categorieën: personeel, studenten, externe partners, leveranciers, hulpdiensten. 

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Het thema kent veel raakvlakken met ruimtelijke ordening, milieu en economie.

De vertegenwoordigers van de studenten in de Mobiliteitsraad worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be

Staat in voor de organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van studenten en personeel in bestuursorganen en adviesraden. Kiesreglementen, verkiezingskalenders, goedkeuring kiezerslijsten, enz. 

Twee studenten zitten voor de studentenraad in het kiesbureau. De studenten bewaken hier vooral het volgen van alle reglementeringen, maar ook hoe alles praktisch verloopt. Want er is een groot verschil tussen de administratie en de praktijk.

De studentenraad stelde de laatste jaren vernieuwingen voor. Online stemmen, jaarlijkse verkiezingen voor de studentenraad, studenten uit het eerste jaar toelaten om te kandideren...

De studentenvertegenwoordigers in het kiesbureau worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be.

Niet te verwarren met de faculteitsraad. De facultaire studentenraad bestaat alleen uit studenten. Wil je eens een facultaire studentenraad bijwonen? Neem dan contact op met de studentenraad via studentenraad@hogent.be. Zij wijzen je met plezier door.

Het bestuurscollege bestuurt de hogeschool. Het beschikt daartoe over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. Het bestaat uit de voorzitter van het inrichtingsorgaan, de algemeen directeur en leden aangeduid door het inrichtingsorgaan. In het bestuurscollege zit één student. Die wordt voorgedragen door de studentenraad uit de drie studenten in het inrichtingsorgaan, als ze zich kandidaat stellen. 

De student ontvangt voor de voorbereiding en het bijwonen van het bestuurscollege een zitpenning. Meer info via studentenraad@hogent.be.

De Stuvoraad is een formeel adviesorgaan voor het beleid van de studentenvoorzieningen. De Stuvoraad stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van studentenvoorzieningen. De raad formuleert adviezen rond voeding, huisvesting, sociale, medische en psychologische dienstverlening, vervoer en studentenwerking. In de Stuvoraad zitten naast personeelsleden ook studenten. De Stuvoraad komt minstens vier keer per jaar samen.

Om deel uit te maken van de Stuvoraad, kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info via deze pagina.

De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenvertegenwoordiging bij de Associatie Universiteit Gent. Deze denktank, over de verschillende instellingen heen, dient als reflectiekamer om aan visieverbreding te doen. In deze studentenraad worden ook vaak dossiers voorbereid voor VVS.

Associatie UGent = HOGENT, UGent, Arteveldehogeschool en Howest.

De studentenvertegenwoordigers in GASt worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be