Foto Inspraak

Inspraak? In wat?

I

Er is geen commissie of raad op HOGENT of er zit wel een student in: Onderwijsraad, Bouwcommissie, Mobiliteitsraad, Stuvoraad … Hieronder vind je een overzicht met alle domeinen waarin je als student inspraak kan hebben.

Inspraak in ... Welke raad of commissie? Hoe kom ik daar terecht?
Je opleiding opleidingscommissie Via de voorzitter van de opleidingscommissie
Je faculteit faculteitsraad Via tweejaarlijkse verkiezingen
facultaire studentenraad Door te e-mailen naar studentenraad@hogent.be
Het algemeen HOGENT-beleid HOGENT Studentenraad Via jaarlijkse verkiezingen of
e-mailen naar studentenraad@hogent.be
bestuurscollege Via de HOGENT Studentenraad
inrichtingsorgaan Via tweejaarlijkse verkiezingen
Het onderwijsbeleid Onderwijsraad Via de HOGENT Studentenraad
De mobiliteit op de verschillende campussen Mobiliteitsraad Via de HOGENT Studentenraad
De studentenvoorzieningen Stuvoraad Via tweejaarlijkse verkiezingen
De gebouwen en de infrastructuur Bouwcommissie Via de HOGENT Studentenraad
De verkiezingen Kiesbureau Via de HOGENT Studentenraad
Het studentenbeleid van Associatie Universiteit Gent GASt Via de HOGENT Studentenraad
Het studentenbeleid van Stad Gent StuGent Via de HOGENT Studentenraad
     

De opleidingscommissie behandelt alle zaken die te maken hebben met je opleiding: curriculumwijzigingen, aanpassingen van de lessenroosters, samenstellen van de ECTS-fiches… Je kan je kandidaat stellen bij de voorzitter van de opleiding. Meer info via studentenraad@hogent.be

De HOGENT Studentenraad is het epicentrum en het gezicht van de studentenparticipatie en –inspraak aan HOGENT.

De algemene vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de HGSR, telt minstens 8 leden en komt minstens vijf keer per jaar samen.
De stuurgroep is de locomotief van de HGSR. De stuurgroep heeft als taak de interne werking te garanderen, de actuele dossiers te behartigen en de inhoudelijke langetermijnvisie van de HGSR mee te ontwikkelen.

Wil je deel uitmaken van dit hecht team? Neem dan contact op via studentenraad@hogent.be of woon eens vrijblijvend een algemene vergadering bij. Meer info vind je op deze pagina

De Onderwijsraad heeft als adviesorgaan van het HOGENT-bestuur een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdracht voor alle aangelegenheden in verband met onderwijs. De werking van de onderwijsraad wordt geregeld op basis van een huishoudelijk reglement. 

De onderwijsraad behandelt alle dossiers inzake Onderwijs- en Examenregeling, studiegelden, academische kalenders, kwaliteit, procedures, aspecten die te maken hebben met internationalisering, studentenaangelegenheden en ook de bibliotheken.

De studentenvertegenwoordigers in de Onderwijsraad worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be.

De dienst Infrastructuur van de directie Financiën, Infrastructuur en ICT is verantwoordelijk voor het infrastructurele patrimonium van HOGENT. 
De grote infrastructuurdossiers (nieuwbouw en grote verbouwprojecten) en het beheer van het patrimonium op het vlak van huur en verhuur gebeurt binnen de dienst Patrimonium en Projecten. Er word gewerkt via een masterplan (meerjarenbegroting), in nauw overleg met de Bouwcommissie. 

Dossiers van de bouwcommissies hebben een grote impact op de studenten: gebouwen, infrastructuur, parkeerplaatsen voor studenten, bouwen van een nieuw sportcomplex, enzovoort.

Om te kunnen wegen op de besluitvorming i.v.m. nieuwe gebouwen maar ook verbouwingen, wijzigingen reglementeringen voor bv parkeren, mobiliteit, fietsenstallingen… is het zeer belangrijk dat studenten hier vertegenwoordigd zijn.

De studentenraad vaardigt twee studenten af die de vergaderingen van de bouwcommissie voorbereidt, bijwoont en feedback geeft aan de algemene vergadering van de studentenraad. De studentenvertegenwoordigers in de Bouwcommissie worden gekozen door de HOGENT Studentenraad.

Meer info via studentenraad@hogent.be

Studentenoverleg Gent (StuGent): een overlegplatform tussen het stadsbestuur, de studentenvertegenwoordigers en de studentenvoorzieningen van de Universiteit Gent en de hogescholen. Doel: de integratie van de studenten in de stad Gent bevorderen en hen een stem geven in de uitwerking van het beleid. Het Dat er in dit overleg niet alleen gepraat wordt, bewijzen de talrijke gerealiseerde initiatieven zoals kot@gent, tumult.fm, student en mobiliteit en het doopdecreet.

StuGent is uitgegroeid tot een creatief en dynamisch orgaan, van waaruit talrijke initiatieven worden opgezet, waar studenten een klankbord vinden voor hun verzuchtingen en waar ook het stadsbestuur kan terugkoppelen naar zijn studenten.

De studentenvertegenwoordigers in StuGent worden gekozen door de HOGENT Studentenraad.

StuGent komt ongeveer vijfmaal per jaar samen. Meer info via studentenraad@hogent.be

Niet te verwarren met de facultaire studentenraad. De faculteitsraad bestaat uit studenten- en personeelsvertegenwoordigers en behandelt, logischerwijs, de zaken die te maken hebben met jouw faculteit.

Om deel uit te maken van de faculteitsraad kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info via studentenraad@hogent.be

Het inrichtingsorgaan houdt toezicht op het vervullen van de zending van de hogeschool door het bestuurscollege en staat het bestuurscollege met raad terzijde. Het inrichtingsorgaan is samengesteld uit een bestuurlijke geleding, een personeelsgeleding en een studentengeleding. In het inrichtingsorgaan zitten drie studenten, rechtstreeks verkozen voor twee jaar. Deze studenten ontvangen voor het voorbereidend werk en het bijwonen van het inrichtingsorgaan een zitpenning.

Meer info via studentenraad@hogent.be

Multidisciplinair overlegforum en officieel adviesorgaan van het bestuur met als taak de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor te bereiden. Er wordt gezocht naar transparante maatregelen voor fietsgebruik, openbaar vervoer, dienstverplaatsingen, autogebruik, rekening houdend met de verschillende categorieën: personeel, studenten, externe partners, leveranciers, hulpdiensten. 

Duurzame mobiliteit gaat over de uitdaging een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Het thema kent veel raakvlakken met de sectoren ruimtelijke ordening, milieu en economie.

De studentenvertegenwoordigers in de Mobiliteitsraad worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be

Staat in voor de organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de studenten en van het personeel in bestuursorganen en adviesraden: kiesreglementen, verkiezingskalenders, goedkeuring kiezerslijsten, enz. 

Twee studenten zetelen voor de studentenraad in het kiesbureau. De studenten bewaken hier vooral het volgen van alle reglementeringen, maar ook hoe alles praktisch verloopt. Er is immers een groot verschil tussen de administratie en de praktijk.

De studentenraad stelde de laatste jaren een aantal vernieuwingen voor zoals: het online stemmen, jaarlijks verkiezingen voor de studentenraad, ook eerstejaarsstudenten toelaten om te kandideren.

De studentenvertegenwoordigers in het kiesbureau worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be.

Niet te verwarren met de faculteitsraad. De facultaire studentenraad bestaat alleen uit studenten. Wil je eens een facultaire studentenraad bijwonen? Neem dan contact op met de studentenraad via studentenraad@hogent.be. Zij wijzen je met plezier door.

Het bestuurscollege bestuurt de hogeschool en beschikt daartoe over alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk aan een ander bestuursorgaan zijn toegekend. Het bestaat uit de voorzitter van het inrichtingsorgaan, de algemeen directeur en leden aangeduid door het inrichtingsorgaan. In het bestuurscollege zit één student die wordt voorgedragen door de studentenraad uit de drie studenten zetelend in het inrichtingsorgaan, indien ze zich kandidaat stellen. 

De student ontvangt voor het voorbereidend werk en het bijwonen van het bestuurscollege een zitpenning. Meer info via studentenraad@hogent.be.

De Stuvoraad is een formeel adviesorgaan voor het beleid van de studentenvoorzieningen. De Stuvoraad stelt een beleidsplan en een jaar- en meerjarenbegroting op voor de werking en organisatie van studentenvoorzieningen en formuleert adviezen aangaande voeding, huisvesting, sociale dienstverlening, medische en psychologische dienstverlening, vervoer en studentenwerking. In de Stuvoraad zitten naast personeelsleden ook studenten van HOGENT. De Stuvoraad komt minstens viermaal per jaar samen.

Om deel uit te maken van de Stuvoraad kan je je elke twee jaar kandidaat stellen om verkozen te worden. Meer info via deze pagina.

De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenvertegenwoordiging bij de Associatie Universiteit Gent. Deze denktank, over de verschillende instellingen heen, dient als reflectiekamer om aan visieverbreding te doen. In deze studentenraad worden ook vaak dossiers voorbereid voor VVS.

Associatie UGent = HOGENT, UGent, Arteveldehogeschool en Howest.

De studentenvertegenwoordigers in GASt worden gekozen door de HOGENT Studentenraad. Meer info via studentenraad@hogent.be