Facebook Pixel Verdere verloop academiejaar (02.04 | 15:09) - Hogeschool Gent
Foto Verdere verloop academiejaar (02.04 | 15:09)

Coronavirus: verder verloop academiejaar.

C

Coronavirus: verder verloop academiejaar.

De maatregelen om het Coronavirus in te dijken, hebben de planning voor het academiejaar grondig dooreengeschud. We willen de impact hiervan op de studievoortgang van elke student zo minimaal mogelijk houden. Om dit mogelijk te maken, worden wijzigingen doorgevoerd in de academische kalender en de onderwijs- en examenregeling. Op deze pagina vind je de algemene richtlijnen. Elke opleiding zal binnen deze richtlijnen een oplossing op maat uitwerken. 

OPGELET! Onderstaande regeling gaat uit van de huidige maatregelen waarbij tot 18 mei uitsluitend online onderwijs wordt gegeven aan HOGENT.

Voor opleidingen van de School of Arts geldt een andere regeling. Meer info daarover vind je hier.

Aanpassing
academische
kalender.

Door de academische kalender aan te passen, is er meer flexibiliteit in het tijdstip waarop de verschillende activiteiten kunnen worden ingericht. Zo kunnen ook onderwijsactiviteiten die niet via digitale weg verstrekt kunnen worden, later worden ingepland. 

Het uitgangspunt is dat de einddatum van het lopende academiejaar wordt behouden en dat er tot 18 mei alleen digitale onderwijsactiviteiten mogelijk zijn. Daarna zijn er – onder voorbehoud van nieuwe maatregelen - wel activiteiten op de campus mogelijk, weliswaar met strikte toepassing van social distancing.

Nieuwe indeling academische kalender

 • 20 april tot en met 26 juni: onderwijs- en examenperiode 2
 • 29 juni – 14 augustus: vakantieperiode met mogelijkheid tot stage (onder strikte afspraken) 
 • 17 augustus – 11 september: onderwijs- en examenperiode 3

Examenplanning.

Op basis van de aangepaste academische kalender wordt ook een aangepaste examenregeling uitgewerkt. We zorgen ervoor dat feedback en een tweede examenkans steeds mogelijk is. Door de examenperiode ruimer te maken, wordt ruimte gecreëerd om later op het academiejaar op de campus onderwijsactiviteiten in te richten of stages en werkplekleren alsnog uit te voeren. 

20 april
tot 15 mei

Examens kunnen digitaal worden afgenomen, op voorwaarde dat alle leerstof is verwerkt en de examens tijdig worden aangekondigd. 

18 mei
tot 26 juni

Fysieke examens mogelijk, met strikte toepassing van social distancing en hygiënische maatregelen en onder voorbehoud van vernieuwde maatregelen van de overheid. Op 25 juni worden de punten bekendgemaakt en op 26 juni is het feedback.

17 augustus
tot 11 september

Tweede examenkans. In hoogst uitzonderlijke gevallen kan hier een eerste examenkans plaatsvinden, kort nadien gevolgd door een tweede examenkans. 

Elke opleiding zal op maat van de opleiding een aangepaste regeling uitwerken. Hiervoor worden volgende basisprincipes gehanteerd:

 • Haalbaarheid voor student (studeerbaarheid) 
 • Geen of minimale studieverlenging voor de student
 • Twee examenkansen zijn gewaarborgd
 • Binnen de aangepaste academische kalender
 • Elke student ontvangt uiterlijk op 22 april meer info over de onderwijsactiviteiten en examens 

Meer info over de examenregeling vind je hier.

Stages en werkplekleren.

Stage/werkplekleren is een essentieel onderdeel van een hogeschoolopleiding, waarin wordt aangetoond dat de student de nodige competenties in praktijk kan toepassen. Dit blijft onveranderd, ook al zijn de stages door de coronamaatregelen opgeschort.

Omdat hier geen algemene aanpak kan worden toegepast, wordt per stagedossier bekeken wat nodig is om de eindcompetenties te behalen. Een stagecomité per opleiding zal per student een voorstel uitwerken, rekening houdend met de te behalen eindcompetenties, de student en de specificiteit van de stageplaats.

Basisprincipes

 • De vooraf vastgelegde stageperiodes worden losgelaten. Stages kunnen op andere tijdstippen, weliswaar binnen de kaders van de vernieuwde academische kalender, worden georganiseerd.
 • De stage/het werkplekleren wordt zo veel mogelijk afgewerkt.
 • Alternatieve opdrachten om de beoogde eindcompetenties te behalen zijn een mogelijkheid.
 • Stageactiviteiten of alternatieve opdrachten kunnen ook in de zomerperiode worden ingepland, op voorwaarde dat begeleiding door de stagementor gegarandeerd is.
 • Voor de niet-gereglementeerde beroepen kan de stageperiode worden ingekort als kan worden aangetoond dat de eindcompetenties reeds zijn behaald. 

Je stagecoördinator of stagebegeleider zal je zo snel mogelijk en uiterlijk op 4 mei informeren over het (vervolg)traject om je stage te kunnen voltooien.

Wat als...

Als de maatregelen van de overheid bepalen dat het niet mogelijk is om op 18 mei van start te gaan met fysieke activiteiten, dan zullen de opleidingen de mogelijkheden bekijken om ook de geplande fysieke onderwijs- en examenactiviteiten alsnog aan te passen.

Communicatie
en informatie.

Zo snel mogelijk en uiterlijk op 22 april ontvang je verdere concrete informatie over de examens.
Op het ogenblik dat het examenrooster bekend is, zal via Chamilo per opleidingsonderdeel worden gecommuniceerd op welke wijze de evaluatie zal verlopen.

Met vragen en bezorgdheden over het onderwijs- en examengebeuren kan je steeds terecht op coronavirus@hogent.be.