Facebook Pixel Coronavirus - Hogeschool Gent
Foto Coronavirus

Verloop academiejaar 2021-2022.

V

Verloop academiejaar 2021-2022.

Op deze pagina vind je alle info over de organisatie van het academiejaar 2021-2022. Hou deze pagina in de gaten. We zorgen geregeld voor updates.

Newsflash

 

Wat doen bij mogelijke besmetting of quarantaine?

Ben je besmet, heb je coronasymptomen, is iemand in je directe omgeving besmet of ben je in quarantaine? Om het virus aan HOGENT geen kans te geven, vragen we je om een (eventuele) besmetting of quarantaine zo snel mogelijk te melden via dit formulier. Meld bovendien je afwezigheid in iBaMaFlex.

Studenten met een positieve test of specifieke vragen, nemen contact op met het diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be

Ben je verkouden of heb je andere ziektesymptomen? Neem geen risico: blijf thuis en volg de lessen online. Zo dragen we zorg voor elkaar.

Opgelet! Voor de School of Arts gelden soms afwijkende maatregelen, gelieve de communicatie van de School of Arts na te lezen.

Examens.

Alle info over de examenorganisatie van semester kan je raadplegen op deze pagina.

Lessen.

Er is nog veel onzekerheid over hoe de Deltavariant van het coronavirus zich de komende weken zal verspreiden. Daardoor zijn onderstaande richtlijnen en afspraken nog voorwaardelijk. Maar zonder onverwachte wendingen start het volgende academiejaar in normale omstandigheden. Wat dat concreet betekent, lees je hier:

Veelgestelde vragen

Vanaf de start van de onthaalweek (13 september) zijn de campusgebouwen tijdens de reguliere openingsuren opnieuw vrij toegankelijk voor personeel, studenten en bezoekers.

Wat vaccinaties betreft: ook wie (nog) niet gevaccineerd is, is welkom bij HOGENT, al raden we vaccinatie wel aan.

HOGENT zet volop in op ventilatie en een gezond binnenklimaat.  Zo monitoren CO2-meters de luchtkwaliteit in alle les- en vergaderlokalen. Dat laat ons toe om de leslokalen weer ter beschikking te stellen in volle capaciteit. Lessen worden georganiseerd in lesblokken van 50 minuten, met telkens een ventilatiepauze daartussen. De meeste lesblokken duren 2 uur, wat betekent dat die lessen verdeeld worden in twee keer 50 minuten, met tussenin een verluchtingspauze.

Ook na de coronaperiode gaat HOGENT voor een mix van een online en campusonderwijs. 

Wat het dragen van een mondmasker betreft: we richten ons naar de federale maatregelen die vanaf september zullen gelden, maar hoe dan ook rekenen we op gezond verstand: waar het niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren, is een mondmasker aangewezen. Ook is het niet uitgesloten dat een mondmasker verplicht zal blijven in leslokalen waar de ventilatie niet optimaal is. Het is dus ook bij de start van het volgende academiejaar nog noodzakelijk dat iedereen altijd een mondmasker bij zich heeft.

Ook wat andere coronamaatregelen betreft, blijft alertheid geboden: geregeld handen wassen en ontsmetten, is de boodschap.

Stage.

Alle stages, werkplekleren en duaal leren in België kunnen opstarten als de stageplaats bereid is om stagiairs te ontvangen en te begeleiden. Uiteraard vraagt HOGENT aan de stagegevers om tijdens de stageactiviteiten en de activiteiten tijdens het werkplekleren de veiligheid van onze studenten-stagiairs maximaal te garanderen. In de eerste plaats door de basisregels rond sociale afstand en de opgelegde hygiënemaatregelen te respecteren, in de tweede plaats door te voorzien in beschermingsmateriaal indien nodig.

Eventueel fysiek geplande stage of stagegerelateerde activiteiten op de campus (zoals supervisie of evaluatie) worden in code oranje volledig digitaal georganiseerd.

Een stagecomité bekijkt per student en in overleg met de stagegever hoe de stage in de gewijzigde omstandigheden kan georganiseerd worden. Er wordt telkens bekeken hoe, rekening houdend met de context van elke stage of werkplekleren, de stage optimaal kan georganiseerd worden, zodat elke student die de stage of het werkplekleren start, de vereiste eindcompetenties kan behalen. Geen algemene maatregel dus maar een oplossing op maat van elke student en haar of zijn specifieke stage.

De geldende richtlijnen in verband met stages, werkplekleren en duaal leren worden tijdig gecommuniceerd aan de studenten, maar zijn uiteraard dit academiejaar steeds onder voorbehoud van de evolutie van de coronacijfers en de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en van HOGENT op het moment van het opstarten van de stage.

De communicatie verloopt via de stagecoördinator van je opleiding of via je stagebegeleider. Zij maken deel uit van het stagecomité van je opleiding. Dit stagecomité zal kort voor de opstart van de stage of het werkplekleren bekijken hoe er kan worden opgestart, rekening houdend met de context van de stagesituatie en de interne organisatie van de stagegever en de veiligheidsmaatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

De stageleidraad of de stagerichtlijnen kunnen worden bijgestuurd zodra de situatie dit vraagt. Bijsturingen tijdens de stageperiode ten gevolge van verstrengde of versoepelde coronamaatregelen zullen tijdig worden bekendgemaakt. Conform de veiligheidsmaatregelen die de overheid oplegt, zal het stagecomité telkens bekijken hoe, rekening houden met de context van elke stage, de stage kan worden uitgevoerd zodat de eindcompetenties kunnen worden behaald.

Het stagecomité gaat met jou in overleg en zal bekijken welk traject jij moet volgen. De studietrajectbegeleider die het overzicht bewaart over je volledige curriculum kan hierin adviseren en bekijken hoe je studievoortgang zo min mogelijk in het gedrang komt. Neem in voorkomend geval zo snel mogelijk contact op met je stagebegeleider, eens die is toegekend om je persoonlijke situatie te bespreken.

De stagegever is verantwoordelijk om het nodige beschermingsmateriaal ter beschikking te stellen, als blijkt dat de sociale afstand niet gegarandeerd kan worden. Mondmaskers zijn aangewezen, zeker wanneer de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, maar wellicht ook bij grotere afstanden wanneer studenten en werknemers langere tijd in dezelfde ruimte verblijven.

Tijdens de uitvoering van de stage moeten studenten zoals vermeld in de stageovereenkomst of de overeenkomst werkplekleren zo goed mogelijk de door de stageplaats of werkplek opgelegde preventiemaatregelen en -instructies in het kader van de coronapandemie naleven.

De stagegever of de werkplek is als aansteller van werknemers en stagiairs verantwoordelijk voor de veiligheid op de stageplaats of werkplek en zal daarbij minimaal de door de overheid opgelegde quarantaineregels volgen: meer info op www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

Als de stagegever of de werkplek vraagt aan de stagiair om zich te laten testen op corona omwille van mogelijk contact met andere besmette werknemers en zich in afwachting in quarantaine te plaatsen zal de student hier gevolg moeten aan geven, met een schorsing van de stage als gevolg. De student meldt dit uiteraard aan zijn stagebegeleider en/of stagecoördinator die op het stagecomité zal bespreken of en hoe inhaalstage moet worden georganiseerd.

Studenten op stage die coronasymptomen hebben, die in quarantaine geplaatst zijn en de afgelopen dagen op de campus zijn geweest (in het kader van bachelorproef – fysiek contact met een onderwijzend personeelslid, lesactiviteiten of opzoekingswerk in de bibliotheek), wordt gevraagd dit zo snel mogelijk te melden aan diensthoofd Preventie, Milieu en Welzijn Frank Claeys via frank.claeys@hogent.be of de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Mathieu Versée via mathieu.versee@cohezio.be. Daarbij vermeldt de student zijn opleiding en klasgroep.

Als de stagestudent in één van de HOGENT studentenresidenties verblijft, meldt hij dit bovendien aan de dienst Huisvesting via huisvesting@hogent.be. De dienst Huisvesting zal in overleg met de interne preventiedienst van HOGENT bekijken of het nodig is dat bepaalde gangen in de studentenresidentie als preventieve maatregel in quarantaine worden geplaatst. Zij zullen in voorkomend geval instructies aan de studenten versturen.

Tijdens de uitvoering van de stage moeten studenten zoals vermeld in de stageovereenkomst of de overeenkomst werkplekleren zo goed mogelijk de door de stageplaats of werkplek opgelegde preventiemaatregelen en -instructies in het kader van de coronapandemie naleven.

De stagegever of de werkplek is als aansteller van werknemers en stagiairs verantwoordelijk voor de veiligheid op de stageplaats of werkplek en zal daarbij minimaal de door de overheid opgelegde quarantaineregels volgen: meer info op www.info-coronavirus.be/nl/faq/.

Als de stagegever of de werkplek vraagt aan de stagiair om zich te laten testen op corona omwille van van mogelijk contact met andere besmette werknemers en zich in afwachting in quarantaine te plaatsen zal de student hier gevolg moeten aan geven, met een schorsing van de stage als gevolg. De student meldt dit uiteraard aan zijn stagebegeleider en/of stagecoördinator die op het stagecomité zal bespreken of en hoe inhaalstage moet worden georganiseerd.

HOGENT verplicht een vaccin niet. Het is wel te verwachten dat de zorginstellingen die onze studenten verwelkomen als stagiair vragen dat je gevaccineerd bent wanneer je bij hen stage loopt. Dit blijkt ook uit de reacties die we ontvangen van onze stageplaatsen. De zorgsector volgt al maanden de strengste maatregelen om haar medewerkers, patiënten en bewoners maximaal te beschermen. Dat is ook hun wettelijke plicht.

Vaccineren is dus niet verplicht, maar wees je bewust dat wanneer je kiest om je niet te laten vaccineren, dat mogelijk de samenwerking met de stageplaats bemoeilijkt. Het stagecomité van jouw opleiding gaat in dat geval samen met jou op zoek naar een alternatief maar we kunnen geen garanties bieden dat we dit nog in het tweede semester voor elkaar krijgen.

Mobiliteit: stage en studie in het buitenland.

Stage of studie binnen Europa kan in principe doorgaan tenzij de coronamaatregelen in België of het land van bestemming dit verhinderen. Stage of studie buiten Europa kan in principe NIET doorgaan.

Hieronder enkele richtlijnen voor studenten die tijdens het eerste semester van 2020-2021 binnen Europa op studie of stage gaan:

  • Volg de richtlijnen van het gastland, je stagebedrijf of de partnerschool steeds nauwgezet op.
  • Blijf contact houden met je stagebegeleider en/of de coördinator Internationalisering van jouw opleiding. Hou ook het International Office op de hoogte via outgoing@hogent.be. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of bezorgdheden. Neem geen beslissingen zonder ons te consulteren.
  • Registreer je op travellersonline.diplomatie.be zodat de FOD Buitenlandse Zaken een goed zicht heeft waar onze studenten zich bevinden.
  • Zorg dat jouw dossier in Mobility Online steeds up to date is.
  • Meer informatie over reizen vanuit en naar België, de geldende reisadviezen,… kan je terugvinden op volgende websites www.info-coronavirus.be en diplomatie.belgium.be/nl.

Voorlopig mogen alle studenten met buitenlandse studie- of stageplannen tijdens semester 2 zich verder voorbereiden, zowel voor bestemmingen binnen als buiten Europa. Het is echter nog niet zeker of mobiliteit buiten Europa toegelaten wordt voor semester 2. Maak dus nog geen kosten (vliegtuigticket, visum,…) voor hier meer duidelijkheid over bestaat.